Sakramenty

imagesVN5WCI0B

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1210)

Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest czostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213)

 

W naszej parafii sakrament chrztu św. udzielany jest zazwyczaj w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.45. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności możliwe jest udzielenie tego sakramentu także w innym terminie wyłącznie po wcześniejszym, indywidualnym uzgodnieniu go w kancelarii parafialnej.

Zgłoszenia dziecka do chrztu osobiście dokonują jego Rodzice (a przynajmniej jedno z nich) przychodząc do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu. Na to spotkanie należy dostarczyć:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC;
 2. Dane osobowe rodziców (ustalane na podstawie ich dowodów osobistych);
 3. Świadectwo zawarcia ślubu kościelnego (jeśli ten był udzielany w innej parafii) lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa sakramentalnego);
 4. Dane rodziców chrzestnych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania). Powinni oni spełniać warunki przepisane prawem kościelnym (tzn. sami przyjęli sakrament bierzmowania; są wierzącymi i praktykującymi katolikami; nie mają przeszkód, aby przystąpić do spowiedzi i Komunii św., jak np. życie w niesakramentalnym związku). Rodzice chrzestni przedstawiają odpowiednie zaświadczenie, uzyskane w parafii zamieszkania,potwierdzające spełnienie tych warunków.

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie images8VXNL5LGłaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285)

W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania odbywa się w ramach comiesięcznych spotkań formacyjnych. Rodzice kandydata podpisując stosowaną deklarację zgłaszają swoje dziecko do uczestnictwa w trzyletnim przygotowaniu a tym samym zobowiązują się do współpracy z kapłanem odpowiedzialnym za organizację spotkań w parafii.

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się: w deklaracji przyjęcia sakramentu, w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii, w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty, w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia, w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem, w nienagannej postawie religijno – moralnej, w pozytywnie zdanym egzaminie.

Świadek bierzmowania powinien być wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie bądź jego Rodziców, mieć ukończone szesnaście lat, sam przyjął sakrament bierzmowania, prowadzi życie zgodne z wyznawaną wiarą (regularne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, przystępuje do spowiedzi i Komunii św., jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej). Wypada, by świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego. Funkcji tej nie powinni pełnić Rodzice kandydata. (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, 893 i 874)

Sakrament Eucharystii

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” . „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą eEucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1324)

 

Przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. jest prowadzone zarówno w czasie katechezy szkolnej (obecnie III klasa) jak i w parafii podczas spotkań formacyjnych. W przypadku dzieci, które nie pochodzą z naszej parafii a ich Rodzice wyrażają wolę przygotowania u nas do I Komunii św., konieczne jest przedłożenie stosowanego zaświadczenia od własnego Ks. Proboszcza oraz metryki chrztu, gdy ten miał miejsce poza naszą parafią.

Sakrament pokuty i pojednania

Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1440)imagesW0PIKU6S

Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1491)

W naszej świątyni sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest codziennie podczas nabożeństw. Dodatkowo okazja do spowiedzi św. w I czwartki i I piątki miesiąca. Każdy z nas jest powołany do życia w stanie łaski uświęcającej a częsta spowiedź święta jest niezastąpiona w osobistym rozwoju duchowym i dążeniu do świętości.

Sakrament namaszczenia chorych

Namaszczenie chorych „nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości”. Jeśli chory, który został imagesnamaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1514-1515)

W naszej parafii kapłani w każdą pierwszą sobotę miesiąca odwiedzają chorych z posługą sakramentalną. Chorych należy zgłosić w zakrystii kościoła. Dodatkowo odwiedziny chorych są organizowane w dniu przedświątecznej spowiedzi parafialnej. Na rodzinie i tych, którzy opiekują się chorymi, spoczywa obowiązek zatroszczenia się o możliwość przyjmowania przez nich sakramentów św.

Na przyjazd kapłana do chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapalone świece, naczynie z wodą święconą i kropidło, odrobinę waty, cytryny.

W nagłym przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci należy natychmiast, bez względu na parę dnia czy nocy, przyjechać po kapłana na plebanię. Warto wcześniej zgłosić taką konieczność telefonicznie na numery wskazane na stronie głównej.

Sakrament święceń

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więcimages232830XD sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1536)

W naszej parafialnej wspólnocie szczególnym dniem modlitw o powołania do służby Bożej jest pierwszy czwartek miesiąca. Każdy młody człowiek, który w swoim sercu odczuwa głos powołania, powinien po rozeznaniu sprawy na modlitwie i roztropnym przemyśleniu swej decyzji, zgłosić się do Ks. Proboszcza, który wystawia stosowną opinię o kandydacie adresowaną do przełożonych seminarium.

Sakrament Małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na imagesK9E0BNB0zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1660-1661)

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (odnośnie godzin urzędowania zob. informację na stronie głównej) przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania z Ks. Proboszczem. Na to spotkanie należy przynieść: 

 1. dowód osobisty; 
 2. metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią);
 3. metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu);
 4. świadectwo ukończenia nauki religii (świadectwo szkolne);
 5. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 6. w przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie należy dostarczyć dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące od daty wystawienia!!!)


Chrześcijański pogrzeb

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; imagesQV34ITUFjest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1682)

 

W kancelarii parafialnej należy ustalić termin pogrzebu. Zgłaszając pogrzeb należy posiadać przy sobie:

 1. Akt zgonu zmarłego wystawiony przez USC;
 2. Kartę zgonu wystawianą dla celów pochówku;
 3. Zgodę własnego Ks. Proboszcza (jeśli zmarła osoba przed śmiercią mieszkała poza naszą parafią, zob. KPK 1177); 
 4. Zaświadczenie Ks. Kapelana o przyjętych przed śmiercią sakramentach św. (jeśli taka sytuacja miała miejsce).

imagesWIFPAY4E

 

Chryste nadziejo zbawienia, Życie i Zmartwychpowstanie,
do Ciebie śmierci godzinie wznosimy oczy i serca.